Headerbild

Kallelse till årsmöte den 16/3

2023-02-15 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Nu är det dags för årsmöte! Den 16/3 klockan 19:30 är det årsmöte, mötet hålls i Alby Friluftsgård. Kallelsen i sin helhet finns i denna nyhet. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före mötet.

Kallelse - Årsmöte i Söders-Tyresö

Torsdag den 16 mars 2022 klockan 19:30, Alby Friluftsgård

Förslag/motioner som ska tas upp på mötet och då kommer finnas i den slutliga dagordningen skall vara styrelsen tillhanda senast;

  • För stadgeförslag eller liknande enligt § 16 i stadgarna senast 18 februari 2023

  • Övriga förslag senast 24 februari 2023

Skickas via e-post till: styrelsen@soders.org eller via vanlig post på: Söders SOL – Tyresö, Box 94, 135 24 TYRESÖ

Slutlig dagordning liksom verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer finnas tillgängliga på Hemsidan www.soders.org senast torsdag 9 mars 2023.

Förslag till preliminär dagordning:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista.

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för det senaste verksamhetsåret,

7.    Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8.     Fastställande av balans- och resultaträkning

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

12.  Behandling av styrelsens förslag.

13.  Behandling av medlemmarnas i rätt tid inkomna motioner.

14.  Val av

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)    två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år; i detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d)    tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett, två och tre år i ett rullande tidsschema och av dessa ska en utses till ordförande.

15.  Övriga frågor som anmälts under pkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

Välkomna önskar styrelsen!

Adress

Söders-Tyresö Box 94 13522 Tyresö

Kontakt

E-post: styrelsen@soders.org

Drivs med KlubbenOnline

Logga in